Prosjekt – Halden Videregående Skole avd. Porsnes

Halden videregående avd Porsnes har satt avfallshåndtering i system. Kildesortering er kommet for å bli, og et godt system fører til bedre kildesortering. Det er tiltak vi liker. Skolen har, i samarbeid med Viken fylkeskommune, utviklet nye miljøstasjoner og informasjonsskilt ut fra den nordiske merkeordningen.

Teksten er skrevet av Karen Marie Aaronsen, Viken Fylkeskommune for Halden vgs avd. Porsnes.

Bilde er foto av Caroline Idebøen Koren, Spesialkonsulent og fellestjenester.

Det er ikke alltid lett å vite hva slags avfall skal i hvilken beholder?
Er det restavfall, papir, eller plast?

Og hva skjer med matavfallet? Dette er spørsmål mange av oss har når vi skal kvitte oss med avfall. Usikkerheten kan føre til at avfall som kunne ha blitt sortert riktig og gjenbrukt, i stedet går til forbrenning. Dette ønsket Halden videregående skole å gjøre noe med. Skolen har, i samarbeid med Viken fylkeskommune, utviklet nye miljøstasjoner og informasjonsskilt ut fra den nordiske merkeordningen.

– Det har vært en del usikkerhet med sortering blant elever og ansatte på hva som skal sorteres hvor, derfor tenkte vi at skilt med informasjon på Ja og nei tekst ville hjelpe, sier Caroline Idebøen Koren, Miljøfyrtårnansvarlig på Halden videregående skole.

Det hele startet med å hente inspirasjon fra andre, se hvordan andre skoler hadde løst det med miljøstasjoner og informasjon. Deretter gjorde ble det gjort en brainstorming på ulike alternativer. Grafisk designer Karen Marie Aanonsen, fikk overlevert informasjon på tekst og har laget ulike versjoner med og uten illustrasjon som skolen har jobbet videre med frem til et ferdig resultat. Fokus har også vært å benytte den nordiske merkeordningen på alle fraksjonene.

– Underveis i prosessen har flere av skolens ansatte og elevrådet gitt sine tilbakemeldinger som har gitt føringer til veien videre. Dette har vært fine retningslinjer for designer å jobbe etter, sier Idebøen.

Skolen ønsket å få frem et enkelt og tydelig budskap på riktig sortering i de ulike fraksjonene på miljøstasjonene. Ønsket har vært å øke bevisstheten og kunnskapen rundt sortering. Skolen har i sin miljøpolicy å øke sorteringsgraden til 60% innen utgangen av 2024. Sorteringsgraden sier noe om skolens evne til å kildesortere avfallet. Jo høyere sorteringsgrad, jo bedre er skolen til å kildesortere avfallet som vil gi utslag på klimaregnskapet.

Skolen er veldig fornøyd med skiltene og føler at de oppfyller budskapet. Det er ikke forventet at alt sorteres riktig, men med infrastrukturen på plass er sjansen for at flere sorterer riktig. Som et tilleggsgrep er alle søppelbøtter fjernet på alle kontor og undervisningsrom med unntak av de som har vask og tørkepapir. Man kan ikke si annet enn at med nye miljøstasjoner, flere fraksjoner og nye skilt har bidratt positivt.

På skolens TV skjermer i felles arealer blir elever og ansatte minnet på om hva som er riktig å sortere hvor. I tillegg oppfordres det til å ta bilde av QRL kodene som vises på informasjonsskiltene og på kildesorteringsinstruksen som henger på flere steder på skolen.

Tilbakemeldinger fra elever og ansatte er positive, og det har blitt mindre søppel som ligger igjen etter elevene.

– Det er mye større fokus på avfall og sortering enn tidligere, men det krever jevn påminnelse gjennom året. Det kan lett skli ut om vi ikke følger opp, sier Jason Woodburn, engelsklærer på Porsnes VGS.

Jason Woodburn, engelsklærer på Porsnes VGS. Syntes de nye avfallskiltene er veldig synlige og lett å forstå hvor søppelet skal kastes. Han syntes det er en bra holdning blant elever ang. kildesortering, men man må hele tiden minne elevene på dette. De har satt av tid på slutten av skoletimen til at alle elever skal rydde etter seg og sortere sin søppel. Bra at det er flere fraksjoner nå enn tidligere, dette gjør det lettere for elevene og sortere.

Vi er stolte over at det var vi som ble valgt til leverandør til dette prosjektet og takker for et godt samarbeid med skolen, Viken Fylkeskommune og Maske. Takk for oppdraget!

Fotograf alle bilder: Karen Marie Aanonsen